06:44:02 - 08.02.2016

Kontakt elektroniczny

Reklama

Menu Główne


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki strony

Odsłon : 231220
Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

 

 

DEKLARACJE PRZEZ INTERNET

 

 

SZYBCIEJ, PROŚCIEJ, WYGODNIEJ

 

 

 

www.e-deklaracje.gov.pl

 

Start
PIT-11 PRZEZ INTERNET!
czwartek, 15 listopada 2012 12:05

Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze podatkowej. Wyrazistym przykładem obrazującym ten proces jest w szczególności możliwość składania deklaracji i zeznań podatkowych drogą elektroniczną. Polska podobnie jak zdecydowana większość państw unijnych zapewniła podatnikom taką możliwość.

E-deklaracje to system, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 stycznia 2008 roku i od tej pory umożliwia podatnikom przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Jest to narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej.

Celem systemu e-deklaracje jest przede wszystkim umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych w postaci elektronicznej. Co zaś za tym idzie, również rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego do takiego poziomu, który umożliwi wszystkim obywatelom efektywne korzystanie z Internetu i elektronicznych usług publicznych.

E-deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną poprzez portal www.finanse.mf.gov.pl. Na portalu tym podatnicy znajdą interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu. Deklaracje podatkowe można przesyłać drogą elektroniczna na trzy sposoby:

 • za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej – wypełnione e-deklaracje są następnie przesyłane do urzędu skarbowego. Wymagany jest system operacyjny z rodziny Windows, Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 oraz wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader pobrana ze strony www.finanse.mf.gov.pl.
 • za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop, która pracuje systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS X i wymaga środowiska uruchomieniowego Adobe AIR.
 • z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie formularzy e-deklaracje PIT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika.

Wykorzystanie rozwiązań systemu e-deklaracje przez producentów oprogramowań finansowo-księgowych jest możliwe dzięki opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów otwartego standardu dokumentu podatkowego (odpowiedniego schematu XSD). Pozwala to na dostosowanie przez producentów oprogramowania swoich aplikacji tak, by mogły obsługiwać proces składania formularzy e deklaracje PIT.

KORZYŚCI SYSTEMOWE:

 1. Zebranie i uporządkowanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu.
 2. Eliminacja „ręcznego” podpisywania i wysyłania dokumentów.
 3. Automatyczne uzyskiwanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z Urzędu Skarbowego.
 4. Podgląd dokumentów w formie przyjaznej dla użytkownika (osoba korzystająca widzi gotowy formularz zgodny z wymaganiami MF).
 5. Bezpieczny transfer danych.

INNE KORZYŚCI:

Wyżej zasygnalizowane korzyści przekładają się na wymierną oszczędność szeroko rozumianych nakładów administracyjnych zarówno po stronie przedsiębiorcy, jak i aparatu skarbowego, tj. oszczędność czasu i nakładów finansowych w porównaniu ze stosowaniem metody tradycyjnej (papierowej) w rozliczeniach podatkowych, w tym:

 • oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów, w tym ewentualnego pobrania formularzy papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania i wreszcie dostarczenia/wysyłki do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego,
 • oszczędność materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania deklaracji,
 • oszczędność środków finansowych związanych z opłaceniem wysyłki bądź osobistego dostarczenia deklaracji do właściwych urzędów skarbowych.

Ponadto elektroniczna forma rozliczeń daje możliwość wyekspediowania deklaracji z dowolnego miejsca z dostępem do internetu oraz pewność co do zachowania prawem przepisanego terminu złożenia deklaracji (liczy się moment wysyłki) potwierdzoną urzędowym dokumentem UPO. Tym samym wyeliminowane zostaje ryzyko zagubienia czy zniszczenia deklaracji czy to przez pośrednika pocztowego, czy pracownika oddelegowanego bezpośrednio do urzędu celem dostarczenia deklaracji. Zatem eliminowane jest ryzyko nieterminowego wywiązania się z obowiązku podatkowego i ewentualnych konsekwencji prawnych (kodeks karno-skarbowy) z tym związanych.

Przykładowo:

Przy 100 deklaracjach PIT-11 czas pracy niezbędny na wydruk, podpis i obicie pieczęcią przez uprawnioną osobę to ok. 2 roboczogodziny.

Przygotowanie do wysyłki do właściwych US-ów, w tym kopertowanie, adresowanie, naklejenie znaków opłaty pocztowej, wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru, to ok. 05-1 roboczogodziny.

Udanie się do placówki pocztowej bądź wysłanie gońca do właściwych US-ów (zakładając, że wystąpi przykładowo 2-5 US-ów, a czas dojazdu do kolejnych ? 15 min); ok.05-1,5 roboczogodziny

Zatem dodatkowo poświęcamy ok 3 do 4,5 roboczogodziny na realizację tego obowiązku podatkowego metodą tradycyjną.

Ponadto sam wydruk, podpisanie i obicie stosowną pieczęcią 100 deklaracji PIT-11 + koszt wysyłki/transportu to szacunkowo koszt rzędu od 10,00 zł (przy założeniu, że wyliczymy jako koszt jedynie zużycie papieru, tonera do drukarki, tuszu do pieczęci, a deklaracje złoży osobiście wydelegowany do US-ów pracownik) poprzez 22,00-42,00 zł (założenie powyższe + opłata pocztowa naliczona od 2 do 5 przesyłek poleconych o wadze 100-350g za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) do 50,00 i więcej zł przy założeniu, że pracownik skorzysta z biletów na przejazd komunikacją, bądź z samochodu służbowego.

Przy założeniu, że przeciętna pensja kształtuje się na poziomie 3.440,22 zł (dane za październik 2010r.wg obwieszczenia Prezesa GUS z 18.11.2010r.), oraz że w miesiącu wystąpi 21 dni roboczych, wówczas otrzymamy wartość jednej roboczogodziny na poziomie 20,48 zł.
Przy powyższym założeniu całkowity materialny koszt realizacji obowiązku podatkowego dla 100 deklaracji PIT-11 wynieść może nawet ok. 150,00 zł i więcej, nie wspominając już o bezpowrotnie straconym dodatkowo czasie, który mógłby być spożytkowany na działalność podstawową przedsiębiorcy.

Poza przedstawioną kalkulacją, wziąć pod uwagę należy również względy prestiżowe, świadczące o tym że przedsiębiorca z jednej strony dbając o minimalizację kosztów własnych, jednocześnie przyczynia się i wspomaga budowę nowoczesnej administracji państwowej.