07:15:18 - 29.01.2015

Kontakt elektroniczny

Reklama

Menu Główne


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statystyki strony

Odsłon : 160795
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

 

 

DEKLARACJE PRZEZ INTERNET

 

 

SZYBCIEJ, PROŚCIEJ, WYGODNIEJ

 

 

 

www.e-deklaracje.gov.pl

 

Start
TERMIN NA SKŁADANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
poniedziałek, 26 stycznia 2015 08:15

Od 1 stycznia 2015 r. przepis art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), ma nowe brzmienie nadane ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171): „Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.". Nowa jest końcowa część przepisu wskazująca na możliwość określenia w innych ustawach wyjątku od zasady wynikającej z tego przepisu. Aktualnie wyjątek jest jeden i dotyczy on terminu składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – procedurze MOSS (art. 130c ust. 3 oraz art. 133 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług).

Deklaracje w procedurze MOSS składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, bez względu na to, czy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Termin ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich UE, na jego określenie nie mają zatem wpływu krajowe ustalenia, co do dni ustawowo wolnych od pracy. MOSS to system uproszczony, w którym deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a bramka do ich przyjmowania otwarta jest 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Stąd też w przywołanych art. 130c ust. 3 i 133 ust. 2a wprost zapisano, iż termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Taki sposób obliczania terminu nie dotyczy terminów składania „krajowych" deklaracji VAT oraz deklaracji podatkowych w innych podatkach. Nie dotyczy także terminów płatności podatków. Zasady obliczania terminów płatności podatków i terminów składania deklaracji pozostają niezmienione, z wyjątkiem szczególnej regulacji dotyczącej deklaracji VAT w procedurze MOSS. Obecnie nie planuje się zmian przepisów wprowadzających inne wyłączenia w zakresie obliczania terminów.

 
KASY FISKALNE OBOWIĄZKOWE NIEZALEŻNIE OD OBROTU
środa, 21 stycznia 2015 10:53

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Nowe regulacje zmieniły dotychczasowe zasady zwolnień o których mowa w tym rozporządzeniu i obligują kolejne grupy zawodowe do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kasy – niezależnie od wielkości osiągniętego obrotu.
W myśl nowych przepisów obowiązek stosowania kas, bez względu na osiągane obroty, dotyczy podatników świadczących usługi m. in.:

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy czy lekarzy dentystów,

  • prawnicze (z wyłączeniem czynności notarialnych),

  • doradztwa podatkowego,

  • fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,

  • gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, oraz usługi kateringowe,

  • napraw pojazdów samochodowych i motorowerów, wymiany opon i kół do pojazdów, dot. badań i przeglądów technicznych pojazdów;

  • oraz podatników dokonujących dostaw m.in.:

  • perfum i wód toaletowych.

Wobec tych wszystkich podatników nie ma już zastosowania dotychczas obowiązujące zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Sam fakt, że podmioty te wykonują określone w rozporządzeniu usługi zobowiązuje je do posiadania kasy rejestrującej i ewidencjonowania na niej obrotu. - Czytaj całość ...

 
WIĘKSZA I BARDZIEJ DOSTĘPNA ULGA NA DZIECI
wtorek, 13 stycznia 2015 10:40

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci. – Czytaj całość …

 
INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
poniedziałek, 05 stycznia 2015 09:49

Szanowni Państwo,
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające za zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Dokumenty, których dotyczy zmiana to: informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.
Wprowadzone zmiany nakładają na Państwo, jako płatników i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. – Czytaj całość …

 
UWAGA: MF NIE PROSI O DANE Z KART PŁATNICZYCH
czwartek, 18 grudnia 2014 11:10

Ministerstwo Finansów informuje, że w ostatnim czasie wykryto kolejne próby wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych i podszywania się w tym celu pod Ministerstwo Finansów. MF przypomina, że nie jest autorem tych maili.

W e-mailach sugerujących, że zostały wysłane z Ministerstwa Finansów i dotyczą zwrotu podatków, zawarte są prośby o podanie m.in. następujących danych:

  • Imię i nazwisko na karcie
  • Adres,
  • Miasto,
  • Kod pocztowy,
  • Numer karty,
  • Test numer (CVV - 3 cyfry z tyłu karty),
  • Data przydatności,
  • Numer rachunku karty,
  • NIK,
  • PIN,
  • Data urodzenia (DD.MM.RRRR),
  • Secure Code(Visa – Mastercard).

W związku z tym zwracamy uwagę, by zachować czujność i nie odpowiadać na korespondencję tego typu. W żadnym wypadku nie należy wysyłać też danych dotyczących kart płatniczych, klikać w załączone do podejrzanego e-maila linki ani podawać swoich danych w formularzach internetowych.

Poniżej przykład FAŁSZYWEGO FORMULARZA:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14